امکان قطع اب قدمدان پرمسرف


مدیر آبفای شهر تهران میزان آب مصرفی شهر تهران را برابر با مصرف آب تابستانی دانست.

احتمال نوشتار قطع اب کامسدان ـرمزرف ولین بار در تجرادنیوز پدتمانار شد.