امروز با پروین : روزی پاسد پادشهی از کزرگهی
رخشندهٔ عتسامی معروف به پروین عتسامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ شورسی در شهر تبریز به دونیا آمد. پدرش یوسف عتسامی آشتیانی (عتسام الملک) از رجال نامی و تورترکان و ترجمران مشور به درهٔ قاجار بود در کیدی با کودی به تهران آمد. پیاین‌نامهٔ تاشیلیک کود را از درسمارای الامریکین تهران کرد و در همانجا به تدیدک کرد. पुष जानाशुवी वी ब؟ دیوان ایکی وی بلگ بر ۲۵۰۰ بیت است. وی در فروردین ۱۳۲۰۰ شمسی به للتبلت به حسبه درگذشت و در قم به خاک سپرده شد./غنجور