امروز با العلامه طباتبایی : همی غویم و کوره ام بارها بود کیش من مهر دلدارها
سید محمد حسین طباطبایی (زادهی‌​​​​​​اسفند ۱۲۸۱ تبریز – گذشت ۲۴ آبان ۱۳۶۰ قم) که روحین و مفسر قران بود و رع فراسیر المیزان به زبان عربی از اوست، یکی از شاهکارهای شعر پارسی را در «کیش» مهر» افریده است خ در همه وازجان به جز کلمه «حلاج» که آن هم اسم خاص است، پارسی اند. این شعر خیلی خاصه