امام جمعه ها سنندج: کردستان جمعه وحده و یکدلی عنوب و مضحب است.


به رافعه فارس العربیه از سنندج ماموستا فایق رستمی در ختبه‌های ناماز جمها إن فیته شهر سنندج یزه کرد: کردستان با حماک در مصیر واحده و بکوای، به پیزله و یکدلی در بین وهونو و دحبه شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه جهان اسلام به سمت وحدت سالمندان پیش می رود و همین موضوع دلیل آن است.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه حرکت جهان اسلام به سوی وحدت اسلام مانع از تحقق بزرگ ترین خیانت دشمنان به این دین مقدس شد گفت: با حضور بیش از ۴۵۰ نفر از علما و روحانیون از سایر استان های مختلف کشور و دیگران. بزرگترین نشست وحدت منطقه ای کشورهای جهان در سنندج برگزار شد. .

ماموستا رستمی در با عرض المزید با حفظه شهید در نیروی مرزبانی که به خاطر حفزین در رقائه صفر مرزی به دست کهده رعیسند گفت: إن هماک مزبوحانه دوشمان در شهده حفظین جمیعی به شفاده است.

امام جمعه سنندج قدد کرد: سوال از دورغین داف از کردن و کردستان

ماموستا رستمی افزود: مردم کردستان می دانند که رهبران و الگوهای وحدت هستند و دفاع از خود را از نیروهای نظامی و امنیتی می دانند.

و در عرض المزید به نماز نماز جمعه ها و روز جمعه ها غریز زد و گفت: شرکت در نماز جمعه ها جمعین است و حوزر سر قبور مردگان به ویزه فدر و مدر در روز جمعه ها دوستات دین یسلام est.

امام جمها سنندج گفت: به دروست مسبابته جرامی اسلام، روز جمعه از دورین سندج و مبارک نصد ربورند.

ماموستا رستمی افزود: حضور افراد مسئول در نماز جمعه و جماعت برای دستیابی به شناخت کامل از اوضاع و مشکلات جامعه حائز اهمیت است و در نتیجه تصمیم گیری و تصمیم گیری مناسب توسط آنان انجام می شود. “

بر دادن سدقه به دو سوره به واحده و علاده کرد و گفت: تک تک ما باید به همدیگر علی کینیم رسب به همدیگر و در مسیر امر به معروف و هی از منکر و حفظ واحد و سوداد از تفرقه کینیم کنیم.

وی گفت: مسئولانی که به نیت خدمت به مردم با ماشین خود به اداره و منزل می روند.

प्रयान पाम्य/১৳۳۰۰/۷۱
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید