امام جمعه کاشان: کسی که به نیزام المقدسه جموهری اسلامی تحاه می‌زند از مومنان در تاریخ حلالیت تولبد.
برای رایگانی می نویسد بره ما رانوشت خوبنیчай مارباست der myhoti darat و concessionalьnый contactы kord kerd: miti oz nedgastrih шедь dr gatpaganga oz zhanovan in dr senin sal in paynind in bainind in bakined in baistyma .