اقتصاد نجیب ۲۰۲۲ به سه مدیر بانکی امیرکیسا ریستی/برندقان نوبل یا تعلیم هل براشان‌های مالی؟


آکادمی نوبل سه اقتصاددان برجسته آمریکایی را که قبلا در سیستم بانکی بوده اند به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۲ معرفی کرده است.

ارسال شده توسط Noble Economics 2022 اولین بار در تقریدنیوز پیدمار شد.