افزایش ۱۲۲ درصدی درآمد گردشگری ترکیه
۷۶,۵ سهم اجتناب کرده اند این میزان درآمد (صرف تذکر اجتناب کرده اند ارزش های رومینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارینا) توسط مسافران خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳,۵ سهم آن نیز اجتناب کرده اند ساکنان ترکیه مقیم کشورهای خارجی حاصل شده است.