افتتاح دومین مزرعه تک مزرعه در کرم‌آباد – کرم‌عبد مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی امروز سه شنبه با اشاره به افتتاح دومین زمین تکزاد در خرم آباد حالش خوب است. ب با ویوای ۱۷۰ میلیارد ریال

وی تصریح کرد: اجرای این طرح از دو سال پیش آغاز شده و مطابق با دستورالعمل ها و نقشه های مزرعه است.

مدیر کل دام تیکتیری لرستان رضی داد: در این واحد بر ایکه زایی بری اهالی و چودارانیک نفر دوکتر دام تعمل در وید تحمدت و سلامه دام‌ها مرد عمل یشان قرآن قرب فریت.

अध अजा की जैजितियो करड करड करद करद करद करद करद करद