استاندارد هوای تهران در بازه باورپذیر قرار دارد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر ایده ادعا نمایندگی مدیریت استاندارد هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۶۶ یعنی بازه باورپذیر قرار دارد.

در ۲۴ ساعت قبلی هم این شاخص روی عدد ۹۶ یعنی در بازه باورپذیر قرار داشت. بر ایده این گزارش پایتخت اجتناب کرده اند ابتدای سال تاکنون ۲۸ روز هوای باورپذیر، ۱ روز هوای ناسالم (برای تمام اشخاص حقیقی)، ۸ روز هوای ناسالم (گروه‌های ظریف)، عالی روز هوای مضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ روز هوای پاک داشته است.

این در حالی است کدام ممکن است پایتخت‌نشینان در مقابل همراه خود مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۲ روز هوای پاک، ۳۴ روز هوای باورپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های ظریف را تخصص کرده بودند.