از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; کنترل اعتراضات با "पान्समान पाश्री" و کرکی ک جموهری اسلامی را تحمیل می کند
آنها به امدادگر یاد دادند که اگر از پانسمان فشاری برای بستن زخم استفاده می شود، بانداژ را در بقیه زمان، هر ۲۰ دقیقه یک بار، در سمت زخم زخم قرار دهند. कन बन्बे हा है है.