از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهران
شهردار فوراً دستور داد مکش اب بیاورند و خود نیز تا ریس بیاورند و خود نیز تا ریسه پمــی کبکد و کود دقایقی بعد زمین خالی شد و کشیش شروع به دعا کردن به مهدی باکری کرد و گفت: «خوشا به تو». آن شهردار فلان شده است تا کمی از غیرت تو جاده؟!