از کی تا هلا «سازمان سینمعیم» جای «قوه قدسیه» را قرفت است؟!
وقتی یک سازمان سینمایی می‌گوید: «ما می‌خواهیم برخی از هنرمندان را از حرفه‌شان محروم کنیم و فعالیت‌شان را ممنوع کنیم، به این معناست که این سازمان در جایگاه قوه قضائیه، هنرمندان را در جایگاه مجرم (و نه حتی متهم) قرار می‌دهد». به منزله قنون فرد کرده است! و آلا هیک لوجین به آن روزنزین نمی دهد نید دهد را از به کهی ک کند کند.