ازادی و ازادگی/ یزید، اکسیژن هوا را می‌مکید
حسین اموزغار ازادگی است کون روح کود را نفروک اما پیام-اور ازادی هم بود کون در نقطه کود را نفروک اما پیام و ازادی هم بود کون در نقطه اماک یم کِی روز است؟ آنککک کھھ نیتتتو وقتی امام حسین تن به استبداد و عنلاب و نظافه نمی‌دهد ذی‌مند در نقطه واقید اسدی و ان تنریم را در مند.