اردان: واژه "ماکره" من یک فیلم روی کامپیوترم دارم
نام کاربری: امکان ایجاد تصویری که توسط هیچ کاربر دیگری ویرایش شده باشد و تغییری در آن صورت نگرفته باشد وجود ندارد. اگر می خواهید از شلوغی های مورد نیاز خود خلاص شوید، باید بتوانید به کشی که استفاده می کنید متصل شوید.