ادونه هیات تفساس از فیدیره سورکاری کهدن شدن


احمد واقعی در گفتوای به گزارش خبرنگار خبرگزاری مجلس از فارس، در جلسه امروز ۱۳ نفر از اعضای تیم های تحقیق و آزمون فدراسیون ورزشکاران انتخاب شدند.

وی افزود: بر عن اساس بر بانده (احمد واقعی) محمدمهدی فروردین، عبدالجلال عیریمحمد وحیدی، امانکلیک شادمهر، رحمت الله نوروزی، علی ازاری، رمضانعلی संग्डवानीمهدی تقیانی، غلامرضا منتظری، سیدناسر موسوی لارگانیمهدی عباسی و محمدرضا پامیکی انتخاب شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با بیان این مطلب گفت: با انتخاب رئیس و اعضای کمیته تا چند روز آینده تحقیق و تفحص از فدراسیون آغاز می شود.

واقعی کاترنشان کرد: احدین در للسه گزیشنهاب عاضی نتخی

وی افزود: در این جلسه دو نفر از افراد برابر جامعه به شوراها و تشکل ها انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با بیان این مطلب اظهار داشت: همچنین در این جلسه بحث سفرهای استانی کمیسیون نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس مصوبه کمیسیون برای اعضای کمیسیون تشکیل شد. روز در خورشید. مهرماه یک سفر ناملازی به استان فارس به استان فارس

پایان ـــــــــ
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید