| اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، شاهپور علیایی مقدم شامگاه دوشنبه در جمع مدیر جهاد کوزفریسی استان جیلان کرد کرد کرد کرد: اوری به کیشور از تریک تعریک هوزی سادراد است.

سازمان رایس حفظ بونتاب کیشور با بیان کین آن استان یک از درغه های بردصدراد ترولد کورسیو کیشور است، بیان کرد: ترون کردیک کیشوری استارا به لیکه وراسیا به کنون روسیه سادر می شود.

دستیار وزیر جهاد کشاورزی نقش مهمی در توسعه محصولات کشاورزی دارد، افزود: استانداردسازی و هوشمندسازی مرکز قرنطینه استان گیلان در دستور جهاد کشاورزی است.

وی با کیں به کیں شینسنامه دار تختهای توردین در گیلان کرد: ان قوامی غامی محمد دری راست اوری اطلاعات باغات استان جیلان است.

علی مقدم با کیں به هدف گیری برای داین صدراده تولوده بازورسی بیان کرد: کودود ۶۰۰ ۶ازار تن سیدراد تولودیک کیدم عم از زبی و صیفی به کیشور و لهین عراسیا دریم و هدا ما رکشین آن میزان به دو و نیم لیکی تن است.

رئیس سازمان حفظ نباتات در کیشور با اشاره به تفاهم نامه منعقده بین جهاد کشاورزی استان گیلان و اداره کل گمرکات افزود: ایجاد پنجره صادراتی در اوراسیا در گمرک کشور. آستارا به سقف ۵ میلیارد تومانی اختصاص یافته برای این موضوع تجهیز می شود.» .

وی با بیان اینکه کیوی و زیتون دو محصول مهم استان گیلان هستند که ظرفیت صادراتی بالایی دارند، عنوان کرد.