احمله و ساعمه دفتر کیهان (+ معکوس) / سکبته زهره و برتاب کوکتل مولوتف / شعر علیه برعمداری.
ابتدا با پرتاب کوکتل و استفاده از موانع بتنی راه را مسدود کردند و سپس علیه ساز کیهان فریاد زدند و ابتدا کوکتل پرتاب کردند و از موانع بتنی برای بستن جاده استفاده کردند و سپس آنها را بستند. علیه ساز کیهان فریاد و فریاد زدند، ابتدا با پرتاب کوکتل و استفاده از موانع سیمانی راه را مسدود کردند و سپس علیه روزنامه و حسین در روزنامه، حسین در روزنامه مورد نظر فریاد زدند.