احمد سلمان روشی; داستان مرد محکوم به اعدام (+تساویر)
یکیب از کتابهای سلمان روشدی نیز با تیتوک “شرم” در سال ۱۳۶۴ برند بنوغو منتدی رمان کاریی کتاب سری جهم. در حالی که رشدی به عنوان یک رمان نویس با استعداد در ایران و جهان شناخته می شود، نوشتن کتابی که بزرگترین اشتباه زندگی او بود، سرنوشت او را تغییر داد و پنهان کردن زندگی خود را از ۴۱ سالگی اجتناب ناپذیر کرد. «شیاطین شیطان پرست» بیش از واقعیت رئیس جمهور تاریخی اسلام، به خاطر تخیل یک مورخ، کاملاً از پیامبر اسلام (ص) و اولیای بیش از یک میلیارد نفر غافل هستند.