اتفاقا


دونیا اکستونی کہ: بریک روگرات میدانی از بروز یک اکوکا نادر در بازار اجازر تسوره کریبی کرید کاز.

برکی مشاهده از یک وکافن نادر بازار اجازا حکایت دارد که توسیفه کیمه از جمیه اجازان نشین نشین نتیجه مشاهدات میدانی این است که این گروه در میان مستأجران خاص هستند، پس از اجاره ملک، مخفیانه همان ملک را روزانه اجاره می کنند.

اجاره ملک به احتمال دو یا سه روزه است و با توجه به اینکه مدت اجاره بسیار کوتاه است به هیچ وجه قرارداد بسته نمی شود و مبلغ آن در چند نفر تمام می شود. اما این موضوع به هیچ وجه رایج نیست، اما می تواند هشداری برای مشاوران و صاحبان املاک باشد که در حین انعقاد قرارداد، به نوعی جذب چنین افرادی می شوند که به عنوان مستاجر وارد می شوند، اما در زیر پوشش پنهان می شوند. از مالک

البته با توجه به اینکه این موضوع کاملاً مخفی است و فقط توافق غیررسمی و شفاهی بین فرد ذینفع و مستاجر جدید صورت می گیرد، تجارت وارد معامله نمی شود.

لیست آپارتمان های اجاره ای در تهران

اتفاقا