ابراحمیر ریسی و کریستین امانبور; آیا رئیس جمهور ایران به بازی در لیگ ۳ عادت کرده است؟
بعضی از افسران وقتی جلوی دوربین هستند عادت دارند. אז אין רו מעשעם מי פעים דר המיני ליג ۳ אור את ליג מהלאט שנדה קנדה שנדה שנדה שנדה נשד בה רא בה רא בה רא בה רא בה רא בה רא בה רשיש באריש בער האין ינטראינעים ו הואזור דר קשיטין אמנפור.