آه یک روز همین اه تو را می غیردبه نسیمی همه راه به هم می ریزد
کی دل سنگ تو را به هم می ریزد

سنگ در برکه می انزام و می پندارم
با همین سنگزدن , ماه به هم می ریزد
عشق بر شانه هم کیدن کی سنگ است
گاه می ماند و نا گاه به هم می ریزد
אנקה רא אקל בה יק ומר בה דסט אסט את
دل به یک کولته کوتاه به هم می ریزد
اه یک روز همین آه تو را می غیرد
غاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد