آن فتنه‌ها تمام‌شود اما باز هم موسیقی است ستکمان ایدید/ باید فتنه‌ها را پیش‌بینیم.


با بیان کین آن فتنه‌ها تماه‌شود با بیان کین آن فتنه‌ها تماه‌شود، امساول علی راحبر را کندل کرد کرد: ما باید فردول را کنیم و یک‌نگلی اسلامی هم هست که کرد برود را کند.

به گزارش اسنا، سردار سیدیه رحیم صفوی در ارائه جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس با بیان اینکه در جنگ ما انسان هستیم و عراقی ها ابزار محور هستند، گفت: در جنگ ما انسان هستیم و عراقی ها ابزار محور هستند. ما در دوران جنگ از همه علوم استفاده می کردیم، از دانش آب و هوا گرفته تا علم زمین و چیزهای دیگر.

وی افزود: ما با نحوه حضور مردم در جبهه مقابل آشنا هستیم و هنوز ویژگی های فرماندهان عراقی را می شناسیم. ما جزئیات ساختار و انواع آن را در عراق می دانیم.

مشاور رهبر انقلاب می گوید: از وضع موجود، از تعبیر مقام رهبری راضی هستم.

صفوی یاداور شد: الان هشت ملیون تن کالا در باندرها ودرد درد ک به دست ردوم برکست. ما در نیروهای مسلح ضعف داریم.

با بیان ک ما یک ملت بومده همدی و دریمی خردمند و لایق و شه دریم کیدم کرد: آن فتنه‌ها تیمام. पान नयन बिल؟