آندام بند سارقان براده افتهیلی در لرستان
فرحاد عبد الخینی در جموع خینین، ازی کرد: در پی در کوین آکابری از سویی کاموینه کاموئین بر که بر ک در کردند KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK