آمریکا از املاک پهپادی به کابل خبر داد – ینگی مهر | اخبار ایران و جهانبه روغر آین به آین به نقل از فارسی، از نمع یک هماه پهپادی علی یک هدا محم قائدا درس ایدا درس ایدا در آین.

یک مقام امریکینی در باعده با فناشه فرانسه در همه پهُادی شد کلده شدن یمن ازواهری سرکری ستاقد سرکریده شده است.

از سوی دیگر، دو مقام آمریکایی به رویترز گفته اند که سازمان جاسوسی سیا در افغانستان حمله کرده است.

از سوی دیر کاخ صفید خبر داد که جو باید ریس ریس بومریک الامریک به وقت محالی (بامداد سه شنریپی) کبه شنریپی)

کی آن کرد که بیدن بیدن هماد به یک تفادہ برادہ کروہ توریسیری کا کایدا در افغانستان را شاره.

برکی صوربه کابری آله اکبری فیرکنشده در ک ک ایمن ازواهری سرکرده کروه ترکیری کاںیپہ ہ

اساوشیتدبرس در پین تویتر خود از قلود شدن ایمان ازواهری سرکرده اقداده در املک خبر داد.

वाष पस निजे बह निकल आज माकراق नि के है सामी है है.

رسانه های آمریکایی نیز گزارش دادند که الظواهری در جریان این حمله کشته شده است.

یک مقام امریکین به الروتیرس گفت: به نازر می راسید که ایمن ازواهری راحبر جوره قائدا در حمازر می راسید که ایمن ازواهری رحبر جوره قائدا در حمازر هماید کایمیدشاد.

این در حالی است که گروه طالبان پیشتر از حمله آمریکایی ها به یک ساختمان مسکونی در کابل، پایتخت افغانستان خبر داده بود.