آفریقای مرکزی بیت کوین را شناخته شده به عنوان فارکس مناسب پذیرفت
برخلاف صندوق در سراسر جهان پول ریاست جمهوری آفریقای مرکزی کدام ممکن است تقریبا ۹ سال حاوی مبارزه خانه بود، گفتن کرد کدام ممکن است این اقدام کشورش را در نقشه شجاع ترین ملت جهان قرار می‌دهد.