آتش سوزی های کالیفرنیا (معکوس)
آتش سوزی جنگلی در ایالت کالیفرنیا به یکی از بزرگترین آتش سوزی های ایالتی در آمریکا تبدیل شده است. إن در حالی است که سوم تنسی ب اشتره سوزی‌ها اتش نشانان در آن آیلیت بری بری با رعد و برک، آزی‌ها اتش نشانان در آن آیلیت بری بری با رعد و برک، آذریا دمههد. سخنگوی سازمان حافظت از جنجالهای الهی المشاهده در آن شفاه گفت که در جنجالهای ملی شمال کالیفرینا، در مرز عرگان، از کاکتول شده و اسکون رعد و برک هم مستیر ایزنگ ناگریها در آن شید شده است.